Gwybodaeth


Cliciwch ar y pennawd i gael gwybodaeth:


Mae’r ysgol yn defnyddio’r Grant Amddifadedd (£36,500) i gyflogi staff cynorthwyol a staff dysgu ychwanegol er mwyn cefnogi gwaith Llythrennedd a Rhifedd disgyblion penodol. Cynigir hefyd ystod o ddarpariaethau anwytho ar gyfer y disgyblion.

Ein nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cael budd llawn o gwricwlwm a phrofiadau cymdeithasol yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfrannu’n ariannol er mwyn sicrhau fod unigolion penodol yn cael cyfle i fynychu ymweliadau addysgol, clybiau a gwibdeithiau preswyl.


Cysylltwch â Miss Meinir Jones (pennaeth) yr ysgol er mwyn trefnu cymorth os oes gan riant neu ofalwr anghenion ychwanegol yn ymwneud ag anabledd a/neu iaith neu fater diwylliannol y bydd arnynt angen cymorth mewn digwyddiad arbennig.

 

Protocol Llau Pen Ysgol Bro Gwydir - cliciwch yma

 

Mae prydau canol dydd yr ysgol yn faethlon ac amrywiol; fe all plant ddod â brechdanau os dymunant ond gofynnwn i rieni baratoi pecyn o fwyd iachus. Mae prydau llysieuol ar gael yn ddyddiol. Dylid talu am brydau ysgol o flaen llaw bob dydd Llun. Rhowch yr arian neu’r siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi’i nodi’n glir arno os gwelwch yn dda. Gellir talu am hanner tymor rhag blaen pe dymunech.

Mae prydau ysgol di-dâl ar gael i blant ble mae’r rhieni yn derbyn ychwanegiad incwm. Ceir ffurflenni cais gan y Prifathro a dylent gael eu dychwelyd yn ôl i’r ysgol neu i’r Swyddfa Addysg, Ffordd Dinerth, Bae Colwyn.

Derbynnir plant i Ysgol Bro Gwydir ym mis Medi yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Gwahoddir y plant newydd a’r rhieni i dreulio ychydig amser gyda’r athrawes yn ystod yr Haf blaenorol. Ceir ffurflen trosglwyddo yn yr ysgol i dderbyn plant ar adegau gwahanol. Mae croeso i ddarpar rieni gysylltu â’r Pennaeth i drefnu taith o amgylch yr ysgol.

Fel arfer bydd plant yn trosglwyddo i Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst ym mis Medi yn dilyn eu pen blwydd yn un-ar-ddeg oed. Y drefn yw bod y Cyfarwyddwr Addysg yn gwahodd rhieni i ddewis ysgol uwchradd. Anfonir ffurflen i bob rhiant / gwarcheidwad ac arni bydd rhestr o ysgolion uwchradd yr ardal. Gwahoddir rhieni i ofyn am fanylion pellach am yr ysgol os dymunant. Os dymunir, gellir dewis ysgol wahanol i’r rhai sydd wedi eu rhestru. Anfonir cadarnhad o dderbyniad gan yr ysgol uwchradd yn ystod tymor y Gwanwyn.

Er mwyn hwyluso trosglwyddiad y disgyblion o addysg Iau i addysg Uwchradd mae diwrnod sefydlu yn cael ei gynnal ar ddechrau mis Gorffennaf. Bydd y disgyblion yn treulio diwrnod yn eu hysgol newydd er mwyn cyfarwyddo eu hunain gyda’r staff a’r ysgol. Cynhelir noswaith agored hefyd i rieni.

Mae’r ysgol yn darparu addysg eang yn ôl y Cwricwlwm Cenedlaethol, Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a Pholisi’r Sir yn y meysydd isod:

Pynciau Craidd Pynciau Sylfaenol
Cymraeg Cerdd
Saesneg Celfyddyd
Mathemateg Technoleg Dylunio
Gwyddoniaeth Addysg Gorfforol
Daearyddiaeth
Hanes
Technoleg Gwybodaeth

Mae cynnwys a natur y gwaith yn cael ei gynllunio o gwmpas oed a gallu'r plentyn. Fel ysgol, rydym yn amcanu i hyfforddi plant i ddatblygu yn y ffyrdd canlynol:

a) i ddarllen yn rhugl ac yn gywir, gyda dealltwriaeth, teimlad a’r gallu i wahaniaethu.
b) i ddatblygu llawysgrifen ddarllenadwy gyda safonau boddhaol o sillafu, cystrawen ac atalnodi.
c) i gyfathrebu’n glir ac yn hyderus wrth siarad ac wrth ysgrifennu, mewn ffyrdd addas i amrywiol achlysuron a bwriadau.
ch) i wrando yn astud a chyda dealltwriaeth.
d) i ddysgu sut i gael gwybodaeth o ffynonellau amrywiol ac i gofnodi gwybodaeth a darganfyddiadau mewn ffyrdd amrywiol.
dd) i ddeall cymhwysiad o syniadau mathemategol mewn sefyllfaoedd amrywiol
yn y cartref, dosbarth, ysgol a’r ardal leol.
e) i sylwi ar bethau byw a phethau difywyd, ac i adnabod nodweddion fel trefn a chynllun.
f) i feistroli syniadau gwyddonol sylfaenol.
ff) i ymchwilio, egluro a dehongli tystiolaeth.
g) i ddatblygu hunan ymwybyddiaeth a theimladrwydd tuag at eraill i ennill set o werthoedd moesol a’r hyder i wneud a dal barn foesol, ac i ddatblygu arferiad o hunanreolaeth ac ymddygiad cymeradwyol.
ng) i wybod am agweddau daearyddol, hanesyddol a chymdeithasol yr
amgylchfyd lleol, yr etifeddiaeth genedlaethol, ac i fod yn ymwybodol o
amserau a llefydd eraill, ac i adnabod y cysylltiadau rhwng digwyddiadau
lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
h) i ennill rheolaeth ddigonol o’u hunain neu o’u celfi, cyfarpar neu offerynnau; i
allu defnyddio cerdd, drama ac amryw ffurf o gelfyddyd a chrefft fel cyfrwng
mynegiant.
i) i ddatblygu ystwyther, cydweithrediad corfforol a hyder trwy weithgaredd corfforol, a datblygu’r gallu i fynegi teimladau drwy symudiad.
Ein hamcanion yw:
a) i weithredu datganiadau a chyfarwyddion y Polisi Sir ym mhob rhan o’r Cwricwlwm.
b) i barhau i ddatblygu cwricwlwm cysylltiol a chydbwysol gyda phwyslais arbennig ar chwe rhan o’r cwricwlwm, h.y. datblygiad iaith, datblygiad mathemategol, datblygiad gwyddonol, datblygiad personol a chymdeithasol, datblygiad creadigol a datblygiad corfforol.
c) i barhau i bwysleisio datblygiad sgiliau, gwerthoedd, ymagweddiad ac amgyffrediad.
ch) i gryfhau cysylltiadau sydd mewn bod rhwng yr ysgol â’r gymuned a’r
gymuned â’r ysgol.
d) i gryfhau cysylltiadau yr ysgol gyda’r ysgol uwchradd a’r ysgolion cynradd cyfagos.
e) i hybu dwyieithrwydd

Bydd y cwricwlwm yn cael ei drefnu i roi dynesiad cydbwysol ac adeiladol i bob plentyn tuag at bynciau craidd a sylfaenol.

Er mwyn cwmpasu pob rhan o’r cwricwlwm rydym wedi dewis dull cynllun trawsgwricwlaidd lle mae’r plant yn dilyn thema arbennig am dymor neu am hanner tymor. Mae gennym raglen ddwy flynedd o themâu sydd yn sicrhau bod pob plentyn yn cwmpasu pob Targed Cyrhaeddiad o leiaf dwywaith yn ystod y blynyddoedd yn y Cyfnod Sylfaen a’r adran Iau. Mae’r themâu yn cael eu hadolygu pob blwyddyn fel mae newidiadau yn cael eu gwneud i’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Lle bo elfen ddim yn cymhwyso i’r thema, bydd hwn yn cael ei drin ar wahân.

Wrth gychwyn yn yr ysgol rhoddir ffurflen ganiatâd i bob disgybl i’w llenwi gan y rhieni. Trwy lenwi’r ffurflen (Ffurflen A) cytuna’r rhieni i’w plant gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgol cydnabyddedig y tu allan i’r ysgol.

Os yw’r gweithgaredd y tu allan i’r sir, gofynnir i rieni lenwi Ffurflen B. Nodir trefniadau manwl a lefel yr oruchwyliaeth ar y ffurflen.

Os bydd ymweliadau ysgol neu weithgareddau allgyrsiol yn gorffen ar ôl oriau’r ysgol, oni nodir yn wahanol, mae rhieni’n gyfrifol am nôl eu plant o’r ysgol.

Yn Ysgol Bro Gwydir, rydym yn ymroddedig i sicrhau bod pob plentyn, beth bynnag fo’u gallu, yn cael y cyfle i ddatblygu eu talentau’n llawn ac i wneud y gorau o’u hamser yn yr ysgol. Bydd Rhaglen Addysg Unigol yn cael ei lunio ar gyfer pob plentyn sydd ag anghenion addysgol arbennig cydnabyddedig, ac i gychwyn byddant yn cael cymorth ychwanegol gan yr athro dosbarth. Yn dilyn hyn, bydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Mrs Bethan Jones) yn darparu cyngor, goruchwyliaeth a mynediad at adnoddau ychwanegol. Os bydd angen cymorth ychwanegol, bydd arbenigwyr allanol yn cael eu galw i mewn. Os bydd angen, bydd y disgybl yn cael asesiad llawn a bydd Datganiad o Anghenion Addysgol Ychwanegol yn cael ei lunio i sicrhau eu bod yn cael darpariaeth briodol yn unol â’r Ddeddf Addysg. Mae’r Ganolfan Adnoddedig wedi ei lleoli yn Ysgol Bro Gwydir.

Rhoddir gwaith cartref i ddisgyblion yr adran iau a disgwylir i rieni annog arferion darllen da yn yr adran Iau a’r Babanod. Gofynnwn i rieni lenwi’r dyddiadur darllen.

Mae addysg grefyddol yn orfodol a disgwylir i bob disgybl gymryd rhan mewn cyd-addoli, oni bai bod achos arbennig ar gyfer eithriad ar sail grefyddol yn cael ei wneud mewn ysgrifen at y pennaeth. Os tynnir disgyblion o wersi addysg grefyddol bydd gwaith arall yn cael ei ddarparu.

Cynhelir gwasanaethau ysgol neu ddosbarth yn ddyddiol.

Gall y disgyblion gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol. Cynigir cyrsiau pêl droed, pêl rwyd, celf a chrefft, dawnsio, hyfforddi Rygbi’r Draig a medrusrwydd beicio. Mae pob plentyn yn cael y cyfle i ymuno â’r Urdd ac os dymunent fe allant gynrychioli’r ysgol yn eisteddfodau’r Urdd. Mae cyfle hefyd i’r disgyblion iau fynychu cyrsiau tridiau yng ngwersyll yr Urdd yn Glanllyn, ym Mhentre-llyn-cymer a Nant Bwlch yr Haiarn. Mae ymweliadau hefyd i’r canolfannau astudiaethau amgylcheddol a gweithgareddau awyr agored. Bydd yr ysgol yn gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer y gweithgareddau hyn ac fe hysbysir rhieni yngly^n â pha weithgareddau allgyrsiol sydd ar gael.

Mae clybiau pêl rwyd, dawns, rygbi a phêl droed yn yr ysgol a threfnir gemau yn erbyn ysgolion eraill tu mewn a thu allan i’r sir.
Mae plant yr adran iau a blwyddyn 2 yn y Cyfnod Sylfaen yn mynychu pwll nofio lleol o dan oruchwyliaeth gymwys.
Mae ysgol Bro Gwydir wedi bod yn bencampwyr sirol ar sawl achlysur mewn sawl maes addysg gorfforol. Mae’r Ysgol wedi derbyn achrediad Activemark yn ddiweddar.

Cymerir pob gofal posibl am ddiogelwch y plant tra byddant yn yr ysgol. Ni chaniateir i blentyn adael yr ysgol yn gynnar heb ganiatâd. Os bydd newid yn y modd y bydd plentyn yn mynd adref, gofynnir i rieni ddweud wrth y Prifathro neu athro’r plentyn o flaen llaw am y trefniadau a wnaed.

Mae’r ysgol yn adolygu trefniadau iechyd a diogelwch ar gyfer disgyblion a staff yn gyson. Mae’r Ysgol yn cael ei chloi yn ystod gwersi. Rhaid i bob ymwelydd ymweld â’r brif fynedfa cyn cael mynediad i’r ysgol. Mae gan yr ysgol system larwm lladron, camerâu diogelwch a cheir ymarferion tân yn dymhorol.

Mae nifer o staff sydd wedi derbyn hyfforddiant a chanddynt gymhwyster cymorth cyntaf ar gael yn yr ysgol. Os bydd plentyn yn sâl neu mewn damwain tra byddant yn yr ysgol, cysylltir â’r rhieni.

Rhoddir moddion i blentyn mewn achosion arbennig yn unig – a hynny ar ôl derbyn cyfarwyddyd ysgrifenedig gan riant.

Mae’r swyddog meddygol a’r deintydd yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Fe’ch hysbysir chwi o’u hymweliad.

Mae’r nyrs ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Os ydych yn teimlo bod problem y dylai’r nyrs fod yn ymwybodol ohono, cysylltwch â’r Pennaeth.

Cedwir rheolau syml ac fel ysgol byddwn yn annog hunanddisgyblaeth a hunan-barch. Pan fydd cosb yn angenrheidiol byddwn yn ceryddu ac yn atal breintiau yn unig. Rydym yn rhedeg system ddisgyblaeth goleuadau traffig.

Ym Mro Gwydir, disgwylir i bob disgybl ymddwyn yn briodol fel aelod o gymdeithas yr ysgol. Rydym yn annog disgyblion i barchu eraill, ac i ddangos hunanddisgyblaeth. Rydym yn dilyn system ymddygiad gadarnhaol. Gwobrwyir ymddygiad da gydag Amser Aur yn wythnosol, a sesiwn wobrwyo ychwanegol bob hanner tymor.

MAT MEDDWL – Defnyddir y mat meddwl yn y cyfnod sylfaen fel man i roi munud i’r disgyblion i feddwl am eu gweithredoedd os ydynt yn torri rheolau’r Ysgol. Bydd yr athrawes yn trafod gyda’r disgybl ac yn eu hatgoffa o reolau’r Ysgol.

Bydd unrhyw gosb a weinyddir yn dilyn y system goleuadau traffig:

SYSTEM GOLEUDAU TRAFFIG

1. Bydd disgybl yn derbyn rhybudd ar lafar os yw’n torri rheolau’r Ysgol.
2. Dyfernir Cerdyn Melyn os yw disgybl yn parhau i dorri’r rheolau. (Colli amser Aur.)
3. Dyfernir Cerdyn coch os yw’r ymddygiad amhriodol yn parhau wedi’r cerdyn melyn, neu ei roi yn syth mewn achosion difrifol. (Collir Amser Aur ac amser chwarae.) Hysbysir rhieni/warcheidwaid.
4. 2il Gerdyn Coch – llythyrir rhieni/warcheidwaid.
5. 3ydd Cerdyn Coch – gwahoddir rhieni/warcheidwaid i’r Ysgol er mwyn llunio cynllun ymddygiad personol i gynorthwyo plentyn i ddilyn rheolau.

Rheolau Ysgol Bro Gwydir - cliciwch yma

1. Rhesymeg
Mae gan bawb yn Ysgol Bro Gwydir yr hawl i deimlo’n gartrefol, yn ddiogel a hapus.  A dyma’r unig ffordd i holl aelodau’r ysgol allu cyrraedd eu llawn botensial.  Mae unrhyw fath o fwlio yn rhwystro gweithredu cyfleoedd cyfartal. Mae gan bawb gyfrifoldeb i atal bwlio, ac yn y polisi hwn mae canllawiau i gynorthwyo’r ethos hon.

Os digwydd bwlio rhaid i ddisgyblion a dargedir fod yn ffyddiog y gall yr ysgol ddelio â’r broblem mewn modd effeithiol. Ein nod ni yw herio unrhyw fath o fwlio, cynyddu’r cydymdeimlad ag unrhyw ddisgybl/unigolyn a gaiff ei fwlio a helpu i ddatblygu ethos gwrth-fwlio o fewn yr ysgol.

Mae’r ddogfen yn amlinellu ein dull ni o weithredu yn Ysgol Bro Gwydir.

2. Nod ac amcanion y polisi
Nod – beth ydym yn gobeithio ei gyflawni

 • Cyflawni cyfrifoldeb statudol yr ysgol i barchu hawliau ein disgyblion, eu diogelu a hyrwyddo eu lles
 • Hyrwyddo dealltwriaeth gyffredin o beth yw bwlio
 • Egluro ein dull o ymateb i adroddiadau o fwlio gan ystyried ein hoblygiadau cyfreithiol, a dangos ein hymrwymiad i sicrhau fod pob digwyddiad yn cael ei ymchwilio a’i drin gyda chysondeb
 • Amlinellu’r strategaethau fyddwn yn eu defnyddio i hyrwyddo ethos gwrth-fwlio a pharchu amrywiaeth
 • Amddiffyn lles yr holl ysgol a rhoi’r neges briodol i staff, disgyblion a rhieni/gofalwyr.

 

Amcanion – sut ydym yn bwriadu cyflawni ein nod

 • Byddwn yn sicrhau bod rhieni, staff a disgyblion yn gwybod am ein polisi ac yn deall natur bwlio a’i effaith ar unigolion a chymdeithas
 • Byddwn yn hyrwyddo diwylliant o barchu ein hunain ac eraill trwy raglen ysgol gyfan fel  PATHs, SENSE, Amser Cylch, Rheolau Aur ac Amser Aur a thrwy raglenni cwricwlar y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2
 • Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar barchu ein hunain ac eraill trwy: wasanaethau, Criw Clên, annog y cyngor ysgol i fod yn rhagweithiol ac ymgyrchoedd gwrth-fwlio
 • Byddwn yn dangos nad yw bwlio’n dderbyniol trwy osod sancsiynau a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu unigolion a grwpiau a dargedwyd
 • Byddwn yn cofnodi pob achos o fwlio a chadw golwg ar themâu sy’n ail adrodd ac effeithioldeb y strategau i atal bwlio
 • Byddwn yn herio plant sy’n bwlio mewn modd cadarn ac anfygythiol a’u darparu â chefnogaeth i herio eu hymddygiad problematig.

 

3.  Cysylltiadau â Chanllawiau Cenedlaethol a Pholisïau Eraill yr Ysgol
Lluniwyd y polisi hwn i gydymffurfio â Deddf Hawliau Dynol 1998, Deddf Cydberthynas Hiliol 2000, Deddf Gwahaniaethau ar sail Anabled, Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001, Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Deddf Cydraddoldeb 2010.

Datblygwyd y polisi hwn trwy gyfeirio at y dogfennau canlynol gan Lywodraeth Cymru:

 • Parchu Eraill: Canllawiau Gwrth-Fwlio 2003
 • Parchu Eraill: Cyfres Canllawiau Gwrth-Fwlio 2011
 • Bwlio ar sail hil, crefydd a diwylliant
 • Bwlio sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau
 • Seibrfwlio
 • Bwlio homoffobig
 • Bwlio rhywiaethol, rhywiol a thrawsffobig
 • Seibrfwlio
 • Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol (2008)
 • Fframwaith dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru (2008)
 • Trechu Troseddu Mewn Ysgolion - Protocol i’r Heddlu’n Cefnogi Ysgolion gyda Digwyddiadau o Droseddu ac Anhrefn. Dogfen Gyfeirio ar Gyfer Athrawon (2012)
 • Canllawiau Amddiffyn Plant. Cymru Gyfan 2008

 

Ni ddylid edrych ar y polisi hwn ar ben ei hun gan fod ganddo gysylltiadau clir â’r polisïau ysgol canlynol:

 • Ymddygiad Ysgol
 • Diogelu plant
 • Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh)
 • Cydraddoldebau 
 • Disgyblu Staff
 • Diogelwch ar y rhyngrwyd  

 

4. Diffiniadau a therminoleg
Defnyddir sawl diffiniad o fwlio, ond rydym yn ei ystyried yn weithred sy’n fwriadol niweidiol sy’n targedu unigolyn neu grŵp, ei fod yn cael ei ail adrodd dros gyfnod o amser, (gan gydnabod y gall un digwyddiad yn unig achosi trawma i’r disgybl a gall gael ei gategoreiddio fel bwlio). Mae sawl gwahanol fath o fwlio, ond rydym yn cydnabod pedwar prif fath o fwlio sef:

 • corfforol – sy’n cynnwys: taro, cicio, cymryd neu ddifrodi eiddo, aflonyddu rhywiol neu ymosod
 • llafar – sy’n cynnwys: galw enwau, sarhau, gwneud sylwadau tramgwyddus a bygwth
 • anuniongyrchol – sy’n cynnwys: lledu storïau cas neu storiâu am rywun, eithrio o grwpiau cymdeithasol,
 • seibrfwlio – sy’n cynnwys: defnyddio ffôn symudol a’r rhyngrwyd (gan gynnwys safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, e-bost, fideo a gwib negeseua), i achosi gofid i rywun arall.

5. Bwlio a Chydraddoldeb
Mae Ysgol Bro Gwydir yn cymryd agwedd ddifrifol iawn tuag at bob math o fwlio ac yn ystyried bwlio corfforol, llafar, anuniongyrchol a seibr yr un mor ddifrifol. Rydym yn cydnabod bod rhai grwpiau o ddisgyblion mewn perygl uwch o gael eu bwlio gan gynnwys:

 • disgyblion gydag anghenion arbennig neu anabledd
 • disgyblion lesbiad, hoyw, deuryw a thrawsrywiol, a
 • disgyblion o gefndir ethnig lleiafrifol neu grefyddol

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi naw nodwedd a amddiffynnwyd (oed, newid rhyw, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gredo, rhyw, a thueddiadau rhywiol).

O dan y ddeddf hon mae dyletswydd arnom i:

 • gael gwared â gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erlid ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf;
 • ymestyn cyfle cyfartal rhwng pobl gyda’r un nodwedd a amddiffynnwyd a rhai nad oes ganddynt rai; a
 • meithrin perthynas dda rhwng pobl gyda nodwedd a amddiffynnwyd rhai nad oes ganddynt rai.

Rydym yn arbennig awyddus i fonitro achosion sy’n ymwneud ag unrhyw un o’r nodweddion a amddiffynnwyd. Bydd achosion o’r fath yn cael eu trin yn benodol gyda’r bwli (a’r rhieni / gofalwyr ble bo’n briodol) wrth reoli ar ôl y digwyddiad.  Byddwn yn mabwysiadu ffordd fwy rhagweithiol o hyrwyddo parch tuag at amrywiaeth ac yn atal a lleihau effaith rhagfarn a gwahaniaethu os canfyddir tueddiadau sy’n awgrymu bod rhywbeth i bryderu amdano.

Gofelir, pan fo hynny’n angenrheidiol, i gofnodi unrhyw ddigwyddiadau o natur erlid rhywiol a gormesol yn unol â’r drefn a geir yn y Protocol Amddiffyn Plant.
Cofnodir achosion o fwlio gydag elfen neu anogaeth hiliol yn unol â disgwyliadau “Canllawiau a Gweithdrefnau i Ddelio Gyda Digwyddiadau Hiliol”.

6. Datblygiad y polisi
Mae’r polisi hwn wedi’i addasu o fodel a ddatblygwyd gan yr awdurdod addysg lleol sydd wedi ymgynghori gyda’r canlynol:

 • Swyddog Cyswllt yr Heddlu
 • Cydlynydd Ysgolion Iach
 • Gwaith Cymdeithasol Addysg
 • Y Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad
 • Ysgolion
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Adnoddau Dynol.

Mae’r ysgol wedi ymgynghori gyda’r canlynol:

 • Staff – gofynnwyd am adborth gan staff mewn cyfarfodydd
 • Rhieni/gofalwyr – gofynnwyd am adborth gan rieni trwy wefan yr ysgol a holiaduron. 
 • Disgyblion – gofynnwyd am farn disgyblion trwy’r cyngor ysgol, holiadur ysgol, asesiadau ar gyfer dysgu a gwerthusiadau disgyblion o raglenni gwrthfwlio
 • Llywodraethwyr – cafwyd adborth a chymeradwyaeth mewn cyfarfod.

 

7. Cyfrifoldebau allweddol

Gweithredu’r polisi a rheoli achosion neu drefniadau disgyblaethol    

Pennaeth 
(llywodraethwyr os oes angen)

Ail unigolyn enwedig yn absenoldeb y pennaeth

Dirprwy Bennaeth

Addysg gwrth-fwlio

Cydlynydd ABCh

Diogelu Plant

Pennaeth/Dirprwy Bennaeth

Er mwyn cydymffurfio â’r gofynion hyn, bydd y pennaeth yn:

 • Cadw trosolwg o lunio ac adolygu’r polisi hwn a sicrhau fod y staff, llywodraethwyr, rhieni/gofalwyr a disgyblion yn ei ddeall
 • Goruchwylio a chydlynu dweud am ddigwyddiadau
 • Cadw golwg ar fwlio i weld a oes angen gweithredu pellach
 • Gweithio gyda phartneriaid allweddol i sicrhau ein bod yn hyrwyddo ethos gwrthfwlio ac yn ymateb yn briodol i dueddiadau sy’n ymddangos.

Bydd y cydlynydd ABCh yn gyfrifol am:

 • Ffurfio rhaglenni astudiaeth ac ymgynghori gyda chydweithwyr i sicrhau darpariaeth trwy’r ysgol
 • Cydlynu ymgyrchoedd gwrthfwlio achlysurol
 • Trin anghenion datblygiad proffesiynol y staff sy’n cyflwyno’r rhaglen
 • Ymgynghori gydag asiantaethau allanol a chydlynu eu hymwneud mewn mentrau gwrthfwlio
 • Cadw golwg ar a gwerthuso’r rhaglen astudio a’r adnoddau a ddefnyddiwyd
 • Ymgynghori â disgyblion ynghylch beth maent yn ei deimlo sydd ei angen i gadw pawb yn ddiogel a hapus.

 

8. Sgôp y Polisi
Mae’r polisi yn berthnasol yn bennaf i safle’r ysgol gan nad oes gan yr ysgol gyfrifoldeb uniongyrchol am fwlio sy’n digwydd mewn mannau eraill. Fodd bynnag, mae gennym fel ysgol ddiddordeb parhaus yn lles ac ymddygiad ein disgyblion, ac os byddwn yn clywed am fwlio y tu allan i dir yr ysgol sy’n effeithio ar ein disgyblion byddwn yn cymryd y camau priodol i ofalu amser am les ein disgyblion.  Gall hyn gynnwys:

 • Siarad â swyddog cyswllt yr heddlu i benderfynu ar y ffordd orau i ymateb i sefyllfa
 • Dweud wrth gwmnïau bysys am unrhyw achosion ar gludiant yr ysgol
 • Cefnogi plant a’u rhieni i gyfyngu’r niwed achosir gan seibr-fwlio, e.e. dileu unrhyw ddelweddau/negeseuon annifyr o’r we
 • Siarad â disgyblion am sut i osgoi a delio ag achosion sy’n digwydd y tu allan i’r ysgol a beth allant ei wneud os gwelant rywun yn bwlio
 • Cynnwys rhieni, aelodau’r gymuned leol a/neu asiantau allanol perthnasol
 • Trafod gyda phennaeth yr ysgol arall pan fo disgyblion o’r ysgol arall yn gysylltiedig â bwlio
 • Annog y plant i beidio â dioddef yn dawel.

 

9. I bwy mae’r polisi’n berthnasol?
Mae’r polisi’n berthnasol i bawb ar dir yr ysgol gan gynnwys yr holl staff, rhieni/gofalwyr, disgyblion a gwirfoddolwyr. Rydym yn cydnabod y bydd y rhan fwyaf o achosion o fwlio yn cynnwys plant yn bwlio disgyblion eraill, ond byddwn yn defnyddio egwyddorion y polisi hwn i ymchwilio a thrin achosion sy’n cynnwys grwpiau ar dir yr ysgol. Mae canllaw ym mholisi disgyblu’r staff a bydd y camau a amlinellwyd yn ein polisi ‘Diogelu Plant’ yn cael ei weithredu os bydd plant yn dweud am achosion difrifol o fwlio y tu allan i’r ysgol.

10. Hybu’r polisi

 • Bydd agweddau o’r polisi hwn yn cael eu cynnwys ym mhrosbectws yr ysgol, gwefan yr ysgol, llawlyfr staff a llawlyfr llywodraethwyr
 • Mae fersiwn disgyblion wedi cael ei gymeradwyo gan ein cyngor ysgol
 • Gofynnir i asiantau allanol sy’n cefnogi cynlluniau gwrth-fwlio weithio yn ôl y polisi hwn
 • Bydd copïau llawn o’r polisi ar gael trwy ofyn amdano.

 

11. Cyflwyno addysg gwrthfwlio
Nod ein haddysg gwrth-fwlio yw hyrwyddo ethos o barch drosom ein hunain ac eraill.  Rydym yn cydnabod ein bod yn byw mewn cymdeithas amrywiol a byddwn yn hyrwyddo dealltwriaeth a pharch dros bawb gan gynnwys: pobl o wahanol gefndiroedd hil, diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol, pobl gydag anabledd corfforol a dysgu. Ni fydd ein rhaglen yn barnu, heb stereoteip na stigmateiddio.  Ni ddylai credoau personol ac agwedd staff neu asiantau allanol ddylanwadu ar ein rhaglenni addysg.  Mae cynlluniau mwy manwl ar gael yn y cynlluniau cwricwlwm Cyfnod Sylfaen ac ABCh. 

11.1 Y Cyfnod Sylfaen
Bydd addysg gwrthfwlio yn y Cyfnod Sylfaen yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu perthynas gadarnhaol o barch a chadw ein hunain yn ddiogel. Bydd yn cael ei addysgu o fewn cyd-destun datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth diwylliannol. Fel ym mhob agwedd o ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen, mae addysg gwrth-fwlio’n cael ei gyflwyno trwy gydbwysedd o ddysgu trwy brofiad strwythuredig, gweithgareddau a gychwynnwyd gan y disgybl a rhai a gyfarwyddwyd gan ymarferwyr. Addysgir agweddau gwrthfwlio trwy themau trawsgwricwlaidd a rhaglenni i ddatblygu sgiliau cymdeithasol megis CAMAU ac Amser Cylch. 

11.2 Cyfnod Allweddol 2 (CA2)
Y prif ganolbwynt fydd dwyn sylw at fwlio ac effaith cynnal diogelwch personol a pharhau i ddatblygu’r sgiliau personol a chymdeithasol sydd eu hangen i ddatblygu perthynas gadarnhaol. Bydd y cydlynydd ABCh yn gyfrifol am gydlynu cyflwyno addysg gwrth-fwlio a darparu cefnogaeth i athrawon dosbarth. Bydd gwersi TGCh yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i atal seibr fwlio trwy hyrwyddo dealltwriaeth o ddiogelwch-e. Bydd athrawon dosbarth fel arfer yn gyfrifol am ddarparu’r rhaglen ynghyd â chyfraniad sylweddol gan swyddog cyswllt yr heddlu. Addysgir agweddau gwrthfwlio trwy themâu trawsgwricwlaidd a rhaglenni i ddatblygu sgiliau cymdeithasol megis CAMAU, SENSE, Amser Cylch a gwasanaethau parchu eraill a gwrthfwlio.   

11.3 Adnoddau ac ymwneud asiantau/mentrau allanol
Yn achlysurol byddwn yn gweithio gyda mentrau priodol i gyfrannu i agweddau arbennig o’r rhaglen.  Gofynnir iddynt weithio o fewn terfynau’r polisi hwn.

Y Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Allweddol 2

 • Swyddog cyswllt yr heddlu
 • Cwmnïau theatr mewn addysg
 • CAMAU
 • Amser Cylch
 • Swyddog cyswllt yr heddlu
 • Cwmnïau theatr mewn addysg
 • CAMAU
 • SENSE

11.4 Datblygiad proffesiynol parhaus

 • Bydd staff yn cael cyfle i fynychu cyrsiau priodol
 • Bydd staff yn cael mynychu sesiynau a gyflwynwyd gan asiantau allanol
 • Bydd ymarfer da yn cael ei ledaenu trwy arsylwi dosbarth, cymunedau dysgu proffesiynol a thrafodaeth mewn cyfarfodydd staff.

11.5 Addysg rhieni

 • Byddwn yn hysbysu rhieni / gofalwyr pan fo asiantau allanol yn cyflwyno sesiynau
 • Byddwn yn rhoi gwybodaeth i a chynnal digwyddiadau addysgol i rieni/ gofalwyr fel bo’r angen (e.e. oherwydd digwyddiad neu i adolygu polisi).

12.0 Rheoli digwyddiadau a gysylltwyd â bwlio

12.1 Mathau o ddigwyddiadau
Gall digwyddiad fod yn annisgwyl, felly mae gennym ganllawiau manwl yn eu lle i gefnogi staff wrth gymryd camau priodol. Fel arfer bydd bwlio yn golygu disgyblion yn bwlio disgyblion eraill ond rydym yn cydnabod y gall fod yna achosion o aelodau o staff yn cael eu bwlio gan ddisgyblion neu’r gwrthwyneb. Os bydd disgybl yn dweud ei fod yn cael ei fwlio gan rieni/gofalwyr neu oedolion eraill bydd yn cael ei drin fel mater amddiffyn plant. Gall y math o ddigwyddiad gynnwys: galw enwau, ymosod corfforol, bygwth, dylanwadu ar, lledaenu gwybodaeth bersonol am rywun a gwahardd. Bydd pob achos yn cael ei drin o ddifrif a bydd y pennaeth yn cael ei hysbysu.  Pan fo angen penderfynu ynghylch y gweithredu mwyaf priodol, bydd lles a diogelwch disgyblion a’r holl ysgol yn flaenoriaeth. Bydd achosion yn cael eu hymchwilio er mwyn cael y darlun cyfan (weithiau bydd gan blant sy’n bwlio gefndir o gamdriniaeth/bwlio gan eraill) Byddwn yn hysbysu heddwas cyswllt yr ysgol pan ddatgelir neu amheuir gweithgaredd troseddol. 

12.2 Ymateb i achosion
Gweithredir fel a ganlyn:

 • Siarad gyda’r unigolion sy’n gysylltiedig ag unrhyw ddigwyddiad o fwlio a gofnodwyd
 • Siarad gyda rhieni/gofalwyr y dioddefwyr a’r gormeswyr honedig
 • Cyfeirio digwyddiadau difrifol at sylw’r cydlynydd gwrth-fwlio
 • Gwahodd rhieni/gofalwyr y disgyblion dan sylw i ddod i’r ysgol i drafod y digwyddiad
 • Hysbysu’r pennaeth ar unwaith
 • Gweithredu’n gyflym ac yn briodol.

12.3 Cefnogaeth i’r Unigolyn a Dargedwyd
Bydd yr ysgol yn cynnig cymorth rhagweithiol, llawn cydymdeimlad a chefnogaeth i blant a dargedwyd gan fwli. Penderfynir natur yr ymateb gan anghenion arbennig yr unigolyn, a gall gynnwys:

 • ymateb ar unwaith i rwystro’r digwyddiad, a diogelu’r unigolyn
 • cadarnhad positif mai dweud am y digwyddiad oedd y peth cywir i’w wneud
 • rhoi sicrwydd nad yr unigolyn a dargedwyd oedd yn gyfrifol am ymddygiad y bwli
 • strategaethau i atal digwyddiadau pellach
 • mynegi cydymdeimlad ac empathi
 • cynghori
 • cysuro cyfeillgar
 • hyfforddiant pendantrwydd/datblygu hunan barch
 • goruchwyliaeth/monitro ychwanegol
 • creu grŵp cefnogi
 • cymodi/mentora cyfoedion
 • hysbysu/cynnwys rhieni/gofalwyr
 • oedolyn yn cymodi rhwng gormeswr a dioddefydd (gan ofalu nad yw’r perygl yn cynyddu i’r un a dargedwyd)
 • trefnu i adolygu cynnydd.

12.4 Cefnogaeth i’r bwli
Mae Ysgol Bro Gwydir yn cymryd agwedd ddifrifol iawn tuag at fwlio, ac yn mabwysiadu dulliau cefnogol, pragmataidd, a cheisio datrys problemau mewn modd fydd yn galluogi gormeswyr i addasu eu hymddygiad. Credwn fod defnyddio sancsiynau yn yr ysgol yn ddefnyddiol i hyrwyddo newid ac i ddangos i rai sy’n bwlio nad yw eu hymddygiad yn dderbyniol. Bydd yr ymateb yn cael ei benderfynu gan anghenion unigol y plentyn a difrifoldeb y digwyddiad a gall gynnwys:

 • gwobrau/atgyfnerthu cadarnhaol i blant er mewn hyrwyddo newid a rheoli ymddygiad annerbyniol
 • gweithredu ar unwaith i rwystro bwlio sy’n digwydd
 • gofalu fod bwlis yn sylweddoli nad yw eu hymddygiad yn dderbyniol
 • colli manteision awr ginio/amser chwarae
 • anfon plant i ‘gyfnod cosb’
 • eu tynnu allan o ddosbarth/grŵp
 • hysbysu rhieni/gofalwyr
 • cynghori/cyfarwyddiadau ar ffyrdd gwahanol o ymddwyn
 • cyfeirio at sylw’r gwasanaeth cynhwysiad cymdeithasol
 • bod yn gyfryngwr rhwng y bwli a’r un a dargedwyd (os yn dderbyniol)
 • cyfnod pendant o waharddiad
 • gwaharddiad parhaol (mewn achosion difrifol a allai gynnwys trais).

13. Cofnodi achosion
 Cedwir cofnod o BOB achos o fwlio ar ffurflen Bwlio Conwy.

Enwebwyd y Pennaeth i fod yn gydlynydd Gwrth-fwlio ac i fod yn gyfrifol am fonitro, adolygu, gwerthuso a chyflawni dyletswyddau prosesau cofnodi digwyddiadau perthnasol i’r polisi hwn.

Ar ôl ymgynghori gyda disgyblion, rheini/gofalwyr a staff llunnir adroddiad blynyddol i’r corff llywodraethol fydd yn nodi nifer y digwyddiadau, a thynnu sylw at unrhyw dueddiad sydd wedi ymddangos. Gall rhieni/gofalwyr ofyn am gael gweld yr wybodaeth hon.

14. Cyfrinachedd a diogelu plant
Efallai y bydd angen cychwyn y Drefn Amddiffyn Plant lleol os yw diogelwch neu les disgybl (neu ddisgybl arall) dan fygythiad. Mae dyletswydd ar y bobl broffesiynol sy’n ymwneud i gyfnewid gwybodaeth er mwyn diogelu “plentyn” gan gadw at Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008. Ni all athrawon na phobl broffesiynol addo cyfrinachedd diamod i ddisgyblion mewn achosion o fwlio a dylid gwneud hyn yn glir o’r cychwyn. 

Os bydd disgybl yn datgelu gwybodaeth sy’n sensitif, nad yw’n gyffredinol hysbys ac mae’r disgybl yn gofyn iddo beidio cael ei ddatgelu, bydd yn cael ei drafod gyda’r pennaeth/cydlynydd diogelu. Bydd y cais yn cael ei anrhydeddu, fodd bynnag bydd cyfrinachedd yn cael ei dorri yn groes i ewyllys y disgybl pan:

 • fo problem diogelu
 • mae bywyd unigolyn mewn perygl o niwed difrifol i eraill
 • trosedd yn cael ei datgelu.

Fodd bynnag, byddwn yn gwneud pob ymdrech i hysbysu’r disgybl yn gyntaf, esbonio pam fod angen i hyn ddigwydd a chael caniatâd y disgybl ynghylch y modd mae’r ysgol yn bwriadu defnyddio unrhyw wybodaeth sensitif. 

15. Monitro ac arfarnu

 • Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 3 blynedd neu’n amlach os yw’n briodol. Mae hyn yn unol â’n cynllun gwella ysgol.
 • Bydd y cydlynydd ABCh a’r cydlynydd cyfnod sylfaen yn gyfrifol am adolygu addysg gwrthfwlio’n rheolaidd i sicrhau fod rhaglenni yn ymateb i anghenion disgyblion a bod amgylchedd dysgu cefnogol yn cael ei gynnal ar gyfer pawb.
 • Mae’r pennaeth a’r corff llywodraethol yn gyfrifol am fonitro digwyddiadau (e.e. nifer, natur, canlyniadau digwyddiadau a sawl cyfeiriad a wnaed at asiantau allanol) ac adolygu trefniadau rheoli digwyddiadau.
 • Bydd y pennaeth yn sicrhau fod y canfyddiadau o arfarniadau staff, rhieni a disgyblion yn cyfrannu at broses hunan arfarnu ein hysgol ac at y broses adolygu polisiau.

Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Mae pob aelod o staff yr Ysgol wedi derbyn hyfforddiant Ymwybyddiaeth Amddiffyn Plant. Os ceir pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr Ysgol, sef y pennaeth.

Gall cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.

Oherwydd natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn. Y gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.

Mae’r ysgol yn annog rhieni i gerdded, beicio neu i rannu ceir wrth ddod a’u plant i’r ysgol. Erfynnir am gydweithrediad pawb er diogelwch y plant. Mae Pwyllgor Eco’r ysgol yn pwysleisio’r angen i rieni feddwl am yr amgylchedd wrth deithio i’r ysgol. Anogir rhieni i ddefnyddio meysydd parcio cyfagos er mwyn osgoi tagfeydd ger giât yr ysgol. Dylid gyrru’n ofalus ac yn bwyllog ger safle’r ysgol.

Rhaid i unrhyw blentyn sy’n beicio i’r ysgol ddefnyddio helmed.

Mae’r Awdurdod Addysg Lleol yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd sy’n byw 2 filltir neu ragor o’r ysgol y maent yn byw yn ei dalgylch.

Cyhoeddir manylion ar y radio leol os bydd yr ysgol ar gau oherwydd tywydd drwg neu argyfwng. Dylai rhieni ddarparu’r ysgol gyda dau rif cyswllt mewn argyfwng.

Mae gan yr ysgol Bolisi Addysg Rhyw. Ceisiwn ddatblygu agwedd agored gyda’r plant. Mae nyrs yr ysgol yn cymeryd rhan yn ystod sesiynau dysgu anffurfiol gyda phlant blwyddyn 6. Mae gan rieni hawl i neilltuo eu plant o’r gwersi.

1. Cyfrifoldebau Cyfreithiol
Mae’r ysgol yn croesawu ei dyletswyddau o dan y Ddeddf Perthnasu Hiliol. Rydym yn ymdynghedu i:
- hyrwyddo cydraddoldeb o ran cyfleoedd;
- hyrwyddo perthnasu da rhwng aelodau o wahanol grwpiau a chymunedau hiliol, diwylliannol a chrefyddol;
- dileu rhagfarnu anghyfreithlon.

2. Egwyddorion Arweiniol
Wrth gyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol uchod mae tair egwyddor sylfaenol yn llywio’r cwbl:
- Dylai pob disgybl dderbyn cyfleon i ymgyrraedd at y safonau uchaf posib a’r cymwysterau gorau posib ar gyfer y rhannau nesaf o’u bywydau a’u haddysg.
- Dylid cynorthwyo pob disgybl i ddatblygu synnwyr o hunaniaeth bersonol a diwylliannol sy’n hyderus a hyblyg, ac yn dangos parch tuag at hunaniaethau eraill.
- Dylai pob disgybl ddatblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn bod yn rhan o gymdeithas aml-ddiwylliant Prydain, a hefyd yng nghyd-destun ehangach byd cyd-ddibynnol.

3. Yr ystod lawn o bolisïau ac ymarfer yr ysgol
Rydym yn sicrhau bod yr egwyddorion uchod yn berthnasol i’n hystod lawn o bolisïau ac ymarfer, gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â:
- Cynnydd a chyrhaeddiad pob disgybl;
- ymddygiad, disgyblaeth a gwaharddiadau;
- datblygiad personol disgyblion a gofalaeth fugeiliol;
- addysgu a deall;
- mynediad a phresenoldeb;
- cynnwys y cwricwlwm;
- recriwtio staff a datblygiad proffesiynol;
- partneriaethau â rhieni a chymunedau.

4. Mynd i’r afael â hiliaeth a chas at estroniaid (senoffobia)
Mae’r ysgol yn gwrthwynebu pob ffurf o hiliaeth a chas at estroniaid, gan gynnwys y ffurfiau hynny sy’n targedu grwpiau crefyddol a chymunedau crefyddol.

5. Cyfrifoldebau
Y Corff Llywodraethol fydd yn sicrhau bod yr ysgol yn cydymffurfio gyda’r ddeddfwriaeth, a bod y polisi hwn a’i brosesau a’i strategaethau yn cael eu gwireddu.

Y Prifathro sy’n gyfrifol am weithredu’r polisi; i sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ac yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth briodol; ac am gymeryd camau priodol os oes unrhyw achosion o ragfarnu anghyfreithlon.

Disgwylir i’r holl staff allu delio gyda unrhyw ddigwyddiadau hiliol sy’n codi, i wybod sut i adnabod a herio rhagfarn a stereoteipio hiliol a diwylliannol, i gefnogi disgyblion lle nad yw’r Gymraeg na’r Saesneg yn brif iaith iddynt; ac i ymgorffori egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth i bob elfen o’u gwaith.

6. Gwybodaeth ac Adnoddau
Rydym yn sicrhau bod cynnwys y polisi hwn yn wybyddus i’r holl staff a’r llywodraethwyr, a hefyd lle bo’n briodol, i’r holl ddisgyblion a’u rhieni.

Bydd gan yr holl staff a’r llywodraethwyr fynediad i amrywiaeth o adnoddau sy’n trafod ac yn egluro mewn manylder priodol y cysyniadau’n ymwneud â chydraddoldeb hiliol ac amrywiaeth diwylliannol.

7. Ymlyniad Crefyddol
Parchwn holl staff, disgyblion a rhieni, beth bynnag yw eu credoau a byddwn yn cydymffurfio â phob cais rhesymol yn ymwneud gyda ymlyniad ac ymarfer crefyddol.

8. Mynd yn groes i’r polisi
Bydd unrhyw weithredu sy’n groes i’r polisi yn cael ei ddelio yn yr un modd ac unrhyw achosion tebyg sy’n mynd yn groes i bolisïau ysgol, fel y penderfyna’r Prifathro a’r Corff Llywodraethol.

9. Monitro, gwerthuso ac adolygu
Rydym yn casglu, yn astudio ac yn defnyddio data ansoddol a meintiol sy’n berthnasol i weithrediad y polisi ac yn ei addasu fel bo’r angen.

Byddwn yn cymeradwyo gwisgo gwisg ysgol. Mae’r wisg fel a ganlyn:

BECHGYN: Trowsus llwyd
Crys / crys-polo glas
Siwmper las
Gwisg loncian gyda logo’r ysgol arni

Gwisg Haf Siorts llwyd neu las
Crys llewys byr glas neu
Crys-polo glas

GENETHOD: Sgert lwyd
Blows / crys-polo las
Siwmper / cardigan las
Gwisg loncian gyda logo’r ysgol arni

Gwisg Haf Gwisg gotwm rhesi las

Mae gwisg ysgol ar gael o Brodwaith Cletwr, Pentrefoelas, ac Ar y Gweill, Llanrwst. A fuasech mor garedig â rhoi enw eich plentyn ar bob dilledyn.

Mae’r diwrnod ysgol fel a ganlyn:

9.00 y.b. - 12.00 y.p. (Meithrin)
9.00 y.b. - 3.00 y.p. (Cyfnod Sylfaen)
9.00 y.b. - 3.30 y.p. (Adran Iau)

Mae bod yn bresennol yn yr ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon yn bwysig. Os yw eich plentyn yn absennol, gadewch i ni wybod rheswm yr absenoldeb. Dylech hysbysu’r ysgol unai trwy lythyr, e-bost neu ffonio cyn gynted ag y bo modd. Os bydd plentyn yn cyrraedd yr ysgol ar ôl 9.15 a.m. ni fydd yn derbyn ei farc presenoldeb.

Dylai addysg gynnig ei hun i’r person cyflawn.

Felly, dylai’r cwricwlwm fod yn onest ac yn gyfanwaith sydd yn dod â’r disgyblion i gyffyrddiad ag agweddau eang ym myd eu profiad addysgol. Rhaid bod yn gytbwys gan roddi sylw i bob elfen dysgu ac yn hyblyg i’r gofynion gwahanol yn ôl gallu, cymwysterau a nodweddion y plant. Proses barhaol yw datblygiad addysgol pob plentyn, felly os yw’r cwricwlwm wedi ei baratoi yn dda, yna bydd y plentyn yn symud yn llyfn drwy bob lefel o’i fywyd ysgol.

Mae’r Llywodraethwyr yn cefnogi’r AALl yn eu penderfyniad i wneud yn siwr fod ysgolion yn cael pob cefnogaeth, cyfarwyddyd a gwybodaeth ynglyn â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a gofynion y ddeddf.

Rhan yn unig o gwricwlwm cyffredinol yr ysgol yw’r Cwricwlwm Cenedlaethol, nid yn unig fod y gwersi ffurfiol yn chwarae rhan bwysig, ond hefyd unrhyw weithgaredd anffurfiol sy’n cyfoethogi bywyd y plentyn.

Mae anghenion diddordebau a dyheadau’r unigolion i’w cymryd i ystyriaeth yn ogystal â’r cysylltiadau â’r gymuned leol a’r byd tu allan lle mae’r plentyn yn byw. Rhaid i hyn gael ei gynnwys yn deg o fewn y cwricwlwm, fel ei fod yn annog y safonau a’r gwerthoedd fydd yn angenrheidiol i’r plentyn dyfu’n ddinesydd da o fewn cymdeithas ddemocrataidd a hynaws.

Dyma’r prif gymwysterau:

 hunan ymwybyddiaeth
 hunan barch
 hunan ddisgyblaeth
 chwilfrydedd
 gwreiddioldeb
 dyfalbarhad
 meddwl agored
 gonestrwydd
 cyfrifoldeb
 bodlonrwydd i gydweithredu
 annibyniaeth
 dibyniaeth
 gweithredgarwch
 goddefgarwch

Dymuniad y Llywodraethwyr yw cael cydweithio gyda’r rhieni i hyrwyddo’r safonau a’r gwerthoedd uchod.

ynglyn â’r Cwricwlwm a Materion Perthnasol

Gellir gweld dogfen sy’n egluro’r trefniadau uchod yn swyddfa’r ysgol.

Dyma’r drefn yn fras:
 Lefel anffurfiol – trafodaeth gyda’r Pennaeth
 Cwyn swyddogol at y Corff Llywodraethol
 Cwyn swyddogol at yr Awdurdod Addysg Lleol

Gall rhieni, drwy wneud trefniadau ymlaen llaw, ddod i’r ysgol yn unswydd i weld y dogfennau canlynol:

 Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr
 Cofnodion Cyfarfodydd y Llywodraethwyr
 Adroddiadau Arolygwyr ei Mawrhydi
 Prosbectws yr Ysgol
 Dogfennau’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Cyfnod Sylfaen
 Cynlluniau Gwaith
 Canlyniadau asesiad athrawon
 Polisïau

Cynhelir clwb brecwast bob bore o 8.15y.b. hyd 8.45y.b.

Bydd modd i ddisgyblion fynd i glwb ar ôl ysgol sydd wedi ei leoli ar y safle. Cysylltwch â’r ysgol am fwy o wybodaeth.

Mae gan yr Ysgol Gytundeb Cartref Ysgol sy’n nodi’r hyn a ddisgwylir gan ysgol o safbwynt ymrwymiad rhieni / warcheidwaid a disgyblion i gefnogi’r ysgol ynghyd ag ymrwymiad yr ysgol i gydweithio a darparu’r gwasanaeth orau i rieni/gwarcheidwaid a disgyblion.

AMCANION CYFFREDINOL

Mae Awdurdod Addysg Conwy yn gweithredu polisi dwyieithog trwy holl ysgolion a sefydliadau Addysg Bellach y Sir.

Yr amcan yw datblygu gallu disgyblion a myfyrwyr y sir i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o’r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Dylai holl sefydliadau addysg y sir adlewyrchu ac atgyfnerthu’r polisi iaith yn eu gweinyddiad, eu bywyd cymdeithasol a’u trefn fugeiliol yn ogystal ag yn eu darpariaeth academaidd.

AMCANION PENODOL

Cyfnod Sylfaen
Sicrhau trwy ddarpariaeth a threfniadaeth bwrpasol a sensitif, y rhoddir i bob plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei alluogi i gyrraedd y nod o ddwyieithrwydd llawn maes o law.

Adran Iau
Cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob plentyn yn eu holl agweddau goddefol a gweithredol er mwyn sicrhau ei fod/bod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu’n rhwydd ac yn hyderus yn y ddwy iaith pan fo’n trosglwyddo i’r ysgol uwchradd. (Gwneir darpariaeth arbennig ar gyfer hwyr-ddyfodiaid iau).

Polisi ar Godi Tâl

Mae’r Polisi sydd yn cael ei fabwysiadu gan y Corff Llywodraethol yn cael ei seilio ar Bolisi Codi Tâl a Dilead Cyngor Conwy (mae copi i’w weld yn yr ysgol).

1 Nid yw’r Corff Llywodraethol yn ymofyn am godi tâl tuag at unrhyw weithgaredd ysgol, ond maent yn hawlio’r fraint i ofyn am gyfraniad gwirfoddol gan rieni ac eraill os yw’r angen yn codi. Ni fydd plentyn yn cael ei eithrio o unrhyw weithgaredd mewn amser ysgol os fydd cyfraniad heb ei wneud (ar wahân i amgylchiadau lle byddent yn lletya neu yn cael ychwanegiadau dewisiadol).

2 Ymweliadau a Teithiau Ysgol
Mae’r Corff Llywodraethol yn hawlio’r fraint i ofyn am gyfraniadau gwirfoddol.

3 Defnyddiau i Bynciau Ymarferol a Chynlluniau Trosglwyddo
Bydd codiad am ddefnyddiau yn cael ei ofyn amdano.
Byddwn yn gofyn i rieni o flaen llaw os ydynt eisiau’r cynnyrch wedi ei orffen.

4 Ychwanegiadau Dewisiadol tu allan i’r diwrnod ysgol
Bydd codiad yn cael ei wneud am unrhyw ychwanegiadau tu allan i’r diwrnod ysgol. Bydd manylion yn cael ei hanfon at rieni a bydd angen eu cytundeb mewn ysgrifen.

5 Nofio
Mae nofio yn cael ei farnu yn elfen o’r Cwricwlwm ac felly gall ddenu cyfraniad gwirfoddol.

6 Atodiad
a) lle bo eiddo neu gyfarpar yr ysgol yn cael ei niweidio neu ei golli fel canlyniad ymddygiad plentyn, byddwn yn gofyn am dâl gan y rhieni.
b) rhieni sydd yn gyfrifol am ddarparu dillad ymarfer corff.

POLISI ADDYSG GORFFOROL YSGOL BRO GWYDIR

Datganiad
Rydym yn amcanu i gyflwyno rhaglen gytbwys o Addysg Gorfforol yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol gan roi ystyriaeth i’r ddarpariaeth a’r safle sydd gennym yn ein hysgol. Bydd y rhaglen yn gyfrwng i ddatblygu sgiliau corfforol yn ogystal â meithrin brwdfrydedd a mwynhad, gan alluogi’r plentyn unigol i gyrraedd ei lawn botensial. Byddwn yn addysgu’r plant i weithio yn ddiogel ac i wneud defnydd priodol ac effeithiol o offer. Anelwn i feithrin agweddau cydweithredol sy’n angenrheidiol ar gyfer gwaith grŵp / pâr yn ogystal â’r gallu i gynllunio, perfformio a chloriannu gweithgareddau.

Nod
Amcan cyffredinol Addysg Gorfforol yn yr ysgol yw annog datblygiad, rheolaeth a meistrolaeth pob plentyn o’i gorff oddi fewn i fframwaith diogel. Yn y Cyfnod Sylfaen cyflwynir hyn trwy gyfrwng gemau, gymnasteg, dawns a nofio (Blwyddyn 2). Yng Nghyfnod Allweddol 2 ychwanegir athletau, awyr agored a nofio (Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6).
Ar bob achlysur ymdrechir i ymgyrraedd y nod drwy feithrin brwdfrydedd a mwynhad y plentyn tuag at Addysg Gorfforol.

Amcanion Penodol
Dylid rhoi’r cyfleoedd canlynol i’r plant:
• Meithrin hunanhyder a datblygu drwy her a chyflawniad.
• Datblygu medrau mewn gweithgareddau corfforol a cheisio sicrhau'r lefel uchaf posibl ar gyfer pob plentyn.
• I hyrwyddo gwerthfawrogiad o symud corfforol effeithiol trwy gyfranogiad sylwadaeth, dadansoddiad beirniadol a thrwy werthuso.
• Meithrin gwerthfawrogiad a chwarae teg, cystadlu’n onest a dysgu colli.
• I ddatblygu dealltwriaeth o ddiogelwch a gwerthfawrogiad o’r egwyddorion o ymarferiad diogel.
• I ddatblygu cydweithrediad a sgiliau cyfathrebu.
• Datblygu’r gallu i gadw diddordeb a dyfalbarhad er mwyn llwyddiant.
• Eu gwneud yn ymwybodol o bwysigrwydd ymarfer i gadw’r corff yn iach.

Rhaid i'r AALL benderfynu a yw darparu cludiant ysgol i ddisgyblion o oed statudol yn angenrheidiol i hyrwyddo presenoldeb disgybl mewn ysgol dynodedig. Os ystyrir bod cludiant yn angenrheidiol, yna, mae'n rhaid darparu cludiant yn rhad ac am ddim.

Dylid nodi mai cyfrifoldeb y rhieni/gwarcheidwaid yw trefnu cludiant diogel i'w plant i ac o'r ysgol (pan nad oes ganddynt hawl i gludiant ysgol) ac i ac o arhosfa bws a mannau codi.

A. Y sefyllfa leiafswm (statudol)
Mae'r AALL yn darparu cludiant am ddim:
i. pan fo plentyn o dan 11 oed yn byw dros ddwy filltir o'r ysgol briodol agosaf;
ii. pan fo plentyn o oed statudol, 11 oed yn byw dros dair milltir o'r ysgol briodol agosaf.

B. Estyniadau mwy na'r lleiafswm (statudol)
Mae'r AALL yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion o oed statudol:
i. i'r ysgol Gymraeg agosaf, Ysgol Yr Eglwys yng Nghymru (cynradd) neu Ysgol Gatholig - os bydd y meini prawf pellter (fel adran A) yn briodol.
ii. pan ystyrir bod y siwrnai i'r ysgol yn beryglus gan banel priodol y Cyngor Sir: (gweler atodiad 3);
iii. pan fo plentyn angen cludiant oherwydd rhesymau meddygol ac nad oes cludiant cyhoeddus addas ar gael;
iv. pan fo cludiant i ysgol a nodwyd yn hanfodol i ddatganiad Anghenion Addysg Arbennig disgybl. Bydd hyn am resymau meddygol neu addysgol fel arfer a bydd yn cael ei ystyried yn hanfodol yng nghyd destun y meini prawf eraill a nodwyd yn y polisi hwn.
v. pan fo ysgol yn cau a'r disgybl yn cael ei drosglwyddo i ysgol arall. Bydd gan ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol sy'n cau hawl i gludiant am ddim i'w hysgol newydd am gyfnod o hyd at 5 mlynedd o ddyddiad cau'r ysgol os yw meini prawf pellter yn berthnasol.

B1. Disgyblion mae eu Datganiad ADY yn nodi yr angen i ddarparu cludiant am ddim
Fel rheol bydd hyn am resymau meddygol neu ymddygiad pan fo'r disgybl yn
byw'n rhy agos i'r ysgol briodol agosaf i gymhwyso ar sail pellter a phan nad
oes cludiant cyhoeddus addas ar gael.

C1. Meini prawf ysgol briodol

Ystyrir mai'r ysgol briodol yw'r ysgol agosaf sy'n darparu addysg briodol i oedran a gallu'r disgybl, yr ysgol Gymraeg agosaf (naturiol neu ddynodedig) neu'r ysgol Wirfoddol agosaf. Ystyrir mai'r ysgol briodol yw'r ysgol agosaf sydd ym marn yr AALL yn darparu'r amrediad rhesymol o gyrsiau sy'n addas i alluoedd, agwedd ac anghenion yr unigolyn.

Copi cyflawn ar gael yn yr Ysgol.

 

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk