Newyddion

 

 

 

Archif

08.10.13 Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i’r 92 disgybl wnaeth gwblhau sialens ddarllen yr haf. Da iawn chi blant!

llinell

08.10.13 Enwebiadau Rhiant Lywodraethwyr
Cofiwch fod corff llywodraethol yr ysgol yn derbyn enwebiadau oddi wrth rieni, neu warchweidwaid plant sy’n mynychu’r ysgol, i ethol 4 Rhiant Lywodraethwr. Enwebiadau i’w gwneud erbyn Dydd Gwener 18ed o Hydref 2013. Cliciwch yma am fwy o fanylion. Cliciwch yma am Bapur Enwebiad.

llinell

06:09:13 Canlyniadau Holiaduron
Cliciwch yma i weld canlyniadau holiaduron rhieni a gofalwyr. Diolch i bawb wnaeth gwblhau’r holiadur am eich sylwadau a’ch awgrymiadau.

10:07:13 Cyflwyniad Blynyddol Llywodraethwyr Ysgol Bro Gwydir

mosaic Cliciwch yma i weld y cyflwyniad

llinell

26.04.13 PWYSIG: Cofiwch ddychwelyd y Ffurflen Gofrestru yn nodi Dewis Rhieni o Ysgol Gynradd ar gyfer Disgyblion Meithrin a Derbyn i’r ysgol ar fyrder.

Manylion a Ffurflen i’w cael ar wefan conwy - cliciwch yma

04.03.13 Llongyfarchiadau i ‘Team BG’ ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth Fformiwla 1 yn Venue Cymru. Diolch i Lara, Tom, Cieran a Sion am gynrychioli’r ysgol yn y gystadleuaeth. Ni allwn ganmol eu gwaith a’u hymdrech ddigon. Dyfarnwyd tarian iddynt am y tîm gorau ar eu blwyddyn gyntaf yn y gystadleuaeth. Diolch i Mr Owen am ei holl waith gyda’r disgyblion, ac i bawb fu’n cefnogi ac yn noddi’r tîm.

04.03.13 PWYSIG: Ni fydd neb yn cynorthwyo disgyblion i groesi ar Heol Watling o Ddydd Mercher hyd Ddydd Gwener yr wythnos hon. Bydd yn dychwelyd Ddydd Llun, Mawrth 11eg.

02.03.13 LLONGYFARCHIADAU i’r disgyblion ar eu llwyddiant ysgubol yn yr Eisteddfod Cylch. Cafodd yr ysgol y darian am yr ysgol uchaf ei marciau yn yr eisteddfod, a’r tlws Gelf a Chrefft. Da iawn bawb!

01.03.13 Dydd Gŵyl Dewi - Dydd Gwyl Dewi hapus i bawb!

22.02.13 Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-droed fu’n cystadlu yng Ngwyl Pêl-droed Conwy Wledig. Byddant yn mynd ymlaen yn awr i’r Sir fis Mai.

22.02.13 Eisteddfod Ddawns Arbennig! Diolch i bob disgybl ac i’w hyfforddwyr am eu gwaith caled ar gyfer Eisteddfod Ddawns yr Urdd. Cafwyd prynhawn llwyddiannus tu hwnt i Ysgol Bro Gwydir. Bydd pob parti yn mynd ymlaen yn awr i’r Eisteddfod Sir. Daliwch ati i ymarfer!

18.12.12 Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg eu hunain Ddydd Gwener, Rhagfyr 21ain. Bydd losin a chreision ar werth gan y Cyngor Ysgol am 10/20c.

18.12.12 Nadolig Llawen i holl ddisgyblion, rhieni a chyfeillion yr ysgol. Edrcyhwn ymlaen at gydweithio eto yn 2013!

18.12.12 Ffair Nadolig – Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi, ac i bawb a gyfrannodd neu a fu’n cynorthwyo ar y noson.

29.11.12 Diolch i bawb fu’n cefnogi yn y Disgo. Codwyd dros £200 tuag at goffrau’r gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Diolch i’r staff fu’n cynorthwyo ac i Miss Alwen y DJ!

28.11.12 Llongyfarchiadau i’r tîm Mathemateg a ddaeth yn bedwerydd agos iawn yn yr wyl fathemateg yn Rydal heddiw. Daliwch ati!


5.11.12 Cinio Coelcerth: Byrger Eidion mewn Bap a Sbwng afal a Saws taffi.

reading challenge pupils

Sialens Ddarllen

Cliciwch ar y poster i'w chwyddo

Croeso!

Croeso i wefan newydd ysgol Bro Gwydir.

Blwyddyn ysgol newydd dda i bawb a chroeso arbennig i’r disgyblion meithrin newydd.

Neges Destun
Cofiwch mai’r rhif ar gyfer anfon neges destun at yr ysgol bellach yw: 01492 233020

Taith Mewn Canŵ
Llongyfarchiadau i’n llywodraethwr Mr Pyves ar gwblhau taith o amgylch Cymru mewn canw tuag at elusennau Clefyd Siagwr a Bad Achub Prydain. Edrychwn ymlaen at ymweliad ganddo yn fuan yn sôn am ei daith.

Clybiau ar ôl Ysgol
Mae’r clybiau a gynigir yn ystod yr hanner tymor cyntaf fel a ganlyn:

Dydd Llun Dawnsio Gwerin/Clocsio – 3:00-3:30 (Blwyddyn 1 a 2) 3:30-4:00 (Adran Iau)
Dydd Iau – 3:30 – 4:30 Pêl-droed. Blwyddyn 3 a 4 – (13.9.12) & 5 a 6 - (20.9.12) am yn ail wythnos
Dydd Iau – 3:30 – 4:30 Pêl-rwyd Adran Iau

 

 

Yn yr adran yma:

Lleoliad


Gweld Ysgol Bro Gwydir mewn map mawr

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk