Ysgol Iach/BOB's

 

Mae Ysgol Bro Gwydir ar hyn o bryd yn gweithio tuag at wobr aur Ysgol Iach a Baner Werdd Ysgol Eco. Rydym yn hyrwyddo agweddau o ddinasyddiaeth byd eang ac yr ydym yn rhan o brosiect Ewropeaidd Comenius.

Bwyta’n Iach

Rydym yn ceisio annog y plant i fwyta’n iach ac i fod yn ymwybodol o addysg iechyd o’r dechrau. Oherwydd hyn, nid ydym yn caniatau iddynt ddod a fferins, diodydd meddal, gwm cnoi, bisgedi siocled, creision na cacennau gyda hwy i’r ysgol. Rydym yn sicr y bydd rhieni yn cytuno mai ffrwythau yw’r pethau gorau i blant eu bwyta yn ystod amser egwyl - os ydynt eisiau rhywbeth o gwbl. Mae ffynnon ddwr ar gael er mwyn annog y plant i yfed mwy o ddwr. Mae holl blant y babanod yn cael llaeth yn ddyddiol.

Erbyn hyn, mae’r ysgol wedi cyflawni cam 1 y cynllun ysgol iach gyda chefnogaeth Awdurdod Addysg Conwy. Rydym wedi bod yn brysur yn yr ysgol yn cyflawni gweithgareddau bwyta’n iach, gweithgareddau i atgyfnerthu hunan werth a iechyd a meddwl pob disgybl ac mae sylw mawr wedi cael ei roi yn ddiweddar i wella iechyd a ffitrwydd ein plant. 

Mae’r cynllun yn galluogi’r ysgol i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles y disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

Mae ‘Ysgolion Iach’ yn cyflwyno agweddau iechyd a lles drwy’r:-

 1. * Cwricwlwm Cenedlaethol

 2. * Cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol

 3. * Datblygu ar y cysylltiadau sydd yn bodoli eisioes rhwng y cartref, y gymuned ac asiantaethau arbenigol.


Gweithgareddau.

Mae llawer o weithgareddau wedi cael eu cynnal yn yr ysgol i gefnogi’r cynllun. Dyma rai ohonynt:

 1. * Bike It

 2. * Siop ffrwythau

 3. * Hwyl gyda bwyd

 4. * Creu posteri bwyta’n iach a hylendid personol

 5. * Ail sefydlu Cynllun disgyblaeth Gadarn yr ysgol

 6. * Amser aur

 7. * Cynllun Camau 

 8. * C D Sense

 9. * Gwasanaeth gwobrwyo

 10. * Cynlluniau clod e.e. siart sticeri

 11. * Cystadlaethau rygbi, pel droed, pel rwyd, nofio

 12. * Cysylltiad agos a Swyddog Cyswllt yr Heddlu

 13. * Cynllun Pess

 14. * Campau’r ddraig

 15. * Dawnsio gwerin

 16. * Gweithgareddau awyr agored a Nant BH

 17. * Rhieni yn blasu bwyd y gegin


Bellach mae Ysgol Bro Gwydir wedi llwyddo i gyrraedd safon Cam 2 yng Nghynllun Ysgol Iach conwy ac wedi derbyn yr ail ddeilen i ddangos ein llwyddiant.


Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu 10 agwedd dros gyfnod o 3 blynedd. Hyd yn hyn, yr agweddau rydym wedi’u datblygu yw:


Cam 1:

 1. * Bwyd a maeth.

 2. * Iechyd emosiynol a hunan werth.

 3. * Gweithgarwch corfforol.


Cam 2:

* Partneriaethau.

 1. * Ysmygu.

 2. * Atal cyffuriau.


Cam 3:

Ar gyfer cam 3 byddwn yn parhau i ddatblygu’r uchod a’r agweddau:

 1. * Iechyd y staff.

 2. * Diogelwch.

 3. * Yr amgylchedd.

 4. * Addysg rhyw a pherthnasedd. 

Cysylltu

Ysgol Bro Gwydir
Heol Watling
Llanrwst
Conwy
LL26 0EY

[t] 01492 640342
[e] pennaeth@brogwydir.conwy.sch.uk